Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

Tài liệu đính kèm: DTT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn