Bà Lâm Thị Kim Phượng là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã CK: DTL) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DTL chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 04/01/2011

-