VinaCorp - CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG) vừa công bố kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2010.

Theo đó, năm 2010 công ty đạt 294,24 tỷ đồng, tăng 7,64% so với năm trước. Giá vốn hàng bán năm 2010 cũng tăng 6,44% lên mức 246,57 tỷ đồng, làm lợi nhuận gộp chỉ còn 40,11 tỷ đồng, tăng 12,68% so với năm 2009. Hoạt động tài chính năm 2010 tiếp tục lỗ hơn 18 tỷ đồng, trong khi đó tổng các chi phí khác trong năm 2010 cũng ít có biến đổi so với năm 2009. Do vậy, lợi nhuận thuần năm 2010 tiếp tục lỗ 115,16 triệu đồng, năm 2009 phần lợi nhuận này lỗ 6,34 tỷ đồng. Lợi nhuận khác năm 2010 đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 55,74% so với năm trước, đã bù đắt được phần lỗ từ hoạt động kinh doanh và tạo được mức lãi ròng cho năm 2010 là 10,1 tỷ đồng. Được biết, năm 2009 công ty chỉ lãi 221,82 triệu đồng cũng nhờ nguồn thu nhập khác. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.262,5 đồng/cổ phiếu. Lỗi lũy kế từ các năm trước để lại là 41,74 tỷ đồng. Tập tin đính kèm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010