Ngày 08/02/2011, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (HOSE: DPM) đã gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí với nội dung:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 08/02/2011. - Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ông Phạm Đăng Nam, thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 08/02/2011 để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Tập đoàn Dầu khi Việt Nam. - Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương – Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thay ông Phạm Đăng Nam kể từ ngày 08/02/2011.