Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP như sau:

Tài liệu đính kèm: DPM: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn