(ATPvietnam.com) -Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP (mã chứng khoán: DPM) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về DPM * Nhìn nhận của giới đầu tư về DPM Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 2.111,3 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 4.060,2 tỷ đồng, tăng 33,42% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 1.017 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 419,8 tỷ đồng, giảm 40,9% so với cùng kỳ (tương đương giảm 290,53 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 756,17 tỷ đồng, giảm 31,46% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 347 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 1.107 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 1.993 đồng. Năm 2009, Công ty đặt một số chỉ tiêu chính như tổng doanh thu đạt 5.815 tỷ đồng, Nộp NSNN 240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 13% và tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản là 768,27 tỷ đồng. Cân đối kế toán: Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Tài sản ngắn hạn 2,692,502,473,588 4,329,046,020,935 Tiền và các khoản tương đương tiền 942,714,032,012 3,098,955,440,746 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - Các khoản phải thu ngắn han 573,160,539,397 379,955,998,498 Hàng tồn kho 1,111,308,774,968 791,111,843,773 Tài sản ngắn hạn khác 65,319,127,211 59,022,737,918 Tài sản dài hạn 2,499,869,838,369 2,006,902,720,695 Các khoản phải thu dài hạn - - Tài sản cố định 1,899,295,208,973 1,441,060,698,489 - Tài sản cố định hữu hình 1,682,719,544,377 1,208,263,245,356 - Tài sản cố định vô hình 52,956,627,284 38,855,931,942 - Tài sản cố định thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 163,619,037,312 193,941,521,191 Bất động sản đầu tư - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 205,536,189,207 217,528,019,755 Tài sản dài hạn khác 395,038,440,189 348,314,002,451 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,192,372,311,957 6,335,948,741,630 Nợ phải trả 450,947,381,194 1,074,836,071,050 Nợ ngắn hạn 438,629,021,098 1,023,244,509,851 Nợ dài hạn 12,318,360,096 51,591,561,199 Vốn chủ sở hữu 4,719,423,149,172 5,239,581,794,564 Vốn chủ sở hữu 4,687,778,303,849 5,204,587,440,410 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,800,000,000,000 3,800,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác của chủ sở hữu 209,233,309 - Cổ phiếu quỹ (35,052,843,575) (43,296,089,299) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ 145,488,879,702 488,436,802,265 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 777,342,267,722 959,237,494,135 - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí và quỹ khác 31,644,845,323 34,994,354,154 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 31,644,845,323 34,994,354,154 - Nguồn kinh phí và quỹ khác - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - Lợi ích cổ đông thiểu số 22,001,781,591 21,530,876,016 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,192,372,311,957 6,335,948,741,630 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của DPM: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,114,080,249,002 4,098,307,596,307 Các khoản giảm trừ doanh thu 2,815,612,744 38,086,702,243 Doanh thu thuần 2,111,264,636,258 4,060,220,894,064 Giá vốn hàng bán 1,532,949,316,467 2,984,729,959,509 Lợi nhuận gộp 578,315,319,791 1,075,490,934,555 Doanh thu hoạt động tài chính 45,835,626,772 70,340,172,849 Chi phí tài chính 24,459,305,906 44,254,997,559 Chi phí bán hàng 75,742,417,319 144,206,203,320 Chi phí quản lý doanh nghiệp 62,447,315,262 122,737,040,930 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 461,501,908,076 834,632,865,595 Thu nhập khác 1,053,108,741 4,538,315,113 Chi phí khác 110,239,682 148,286,598 Lợi nhuận khác 942,869,059 4,390,028,515 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 462,444,777,135 839,022,894,110 Thuế TNDN hiện hành 42,563,269,423 82,854,235,374 Thuế TNDN hoãn lại 6,532,090 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 419,874,975,622 756,168,658,736 Lợi ích cổ đông thiểu số 372,831,626 651,786,608 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 419,502,143,996 755,516,872,128 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 1,107 1,993 Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7,cổ phiếu DPM giảm 2.400 đồng (tương đương giảm 5 %) xuống 45.600 đồng/cổ phiếu và có 637.440 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 28/07/2009 45.6 -2.4 -5.00 637,440 27/07/2009 48.0 1.8 3.90 1,137,860 24/07/2009 46.2 2.2 5.00 519,000 23/07/2009 44.0 1.2 2.80 477,620 22/07/2009 42.8 0.8 1.90 326,720 Hải Nam Các tin liên quan DPM: 6 tháng đầu năm 2009 ước lợi nhuận 650 tỷ, đạt 60% kế hoạch DPM: PVFC đăng ký bán tiếp 1.000.000 cổ phiếu từ 9/6 đến 8/11 DPM: 4 tháng năm 2009 lợi nhuận ước đạt 467 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch DPM: PVFC đăng ký bán tiếp 1.000.000 cổ phiếu từ 25/5 đến 22/11 DPM: quý I/2009 lợi nhuận 336 tỷ, giảm 14,46%, EPS đạt 886 đồng DPM: được thuê quản lý điều hành nhà máy Đạm Cà Mau DPM: PVFC đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu từ 7/5 DPM: Tổng Giám đốc mua 3.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,079% DPM: Tổng giám đốc đăng ký mua 3.000 cổ phiếu từ 10/4 DPM: 14/4 không hưởng quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2008 tỷ lệ 5% DPM: kế hoạch 2009 doanh thu 5.815 tỷ, lợi nhuận 990 tỷ, cổ tức 13% Cổ đông Đạm Phú Mỹ (DPM) không thông qua dự án Đạm Cà Mau