Chính phủ đã chấp thuận chi 1.000 tỉ đồng cho tỉnh Đồng Tháp xây dựng thêm 36 cụm, tuyến dân cư để bố trí khoảng 15.000 gia đình