Bất chấp chất lượng của chương trình nghệ thuật đang mỗi ngày một trượt dốc, thờ ơ với sự phản ứng ngay gắt của dư luận, các nhà sản xuất chương trình hiện nay chỉ chạy theo tiêu chí duy nhất: đông là đủ (!?)