Ngày 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án) tổ chức Hội nghị góp ý Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa CơTu” trên địa bàn huyện Đông Giang đến năm 2020.

Dong Giang: Hoi nghi gop y de an 'Bao ton va phat trien van hoa Cotu' - Anh 1

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo UBND, Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ban tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đặc biệt có các vị đại diện Người có uy tín trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - xã hội vùng dân tộc miền núi trong đó có Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã có sức lan tỏa trong cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, nhất là công tác giáo dục lý tưởng, Nhân dân ngày càng nhận thức rõ về vai trò, vị trí của văn hóa và ngày càng tự giác tham gia tích cực, trở thành ý thức chính trị của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Hội nghị góp ý Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa CơTu” đã đề ra những nội dung, giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể và phi vật thể như: Mở lớp dạy nói và viết tiếng CơTu; nhạc cụ Abel, tâmbhreh (đàn bầu), Ahen (khèn), Aluôt (sáo…; sưu tầm và lưu giữ công cụ săn bắt như: Dụ, giáo, khiên, nỏ, chông, thò, ná…; dụng cụ sản xuất, trang phục truyền thống CơTu, nhạc cụ truyền thống, phục dựng nghệ thuật chạm trổ, điêu khắc; duy trì văn hóa ẩm thực đặc sắc và đa dạng như: Avih hor (cơm lam), Cuôt (bánh sừng trâu), Axiu hor ưngcoo (thịt, các nấu ống), Buôh tơnơơm (rượu cần), Buôh tavac (rượu Tà vạc)… đặc biệt trong đó có 03 di sản văn hóa phi vật Quốc gia của tộc người CơTu là Điệu múa Tân tung - da dắh, Dệt thổ cẩm, Nói lý - hát lý.

Để làm tốt công tác bảo tồn và phát triển văn hóa CơTu trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở, Mặt trận cần tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động sinh hoạt tại khu dân cư nhằm phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng; vận động Nhân dân từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tập tục lạc hâu, mê tín dị đoan, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa gắn với bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa của tộc người CơTu; tăng cường công tác liên kết với Sở, ngành liên quan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trong và ngoài tỉnh trong việc thực hiện quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đông Giang từ nay đến năm 2020.

PV (Theo MTTQ Quảng Nam)

Từ khóa

văn hóa hội nghị bảo tồn cơtu dân tộc thiểu số quảng nam