Công văn số 1766/TCT-CS ngày 08/5/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc in sẵn mẫu dấu trên hóa đơn thay cho việc đóng dấu.

Tại khoản 4, Điều 19 Luật Kế toán quy định: “Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán”. Căn cứ quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu thì không quy định được in sẵn mẫu dấu để thay thế cho việc đóng dấu. Đối chiếu các quy định nêu trên, một số doanh nghiệp đề xuất được in sẵn mẫu dấu trên hóa đơn tự in thay cho việc đóng dấu ướt trên hóa đơn liên giao cho khách hàng là không đúng theo quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu và Luật Kế toán. Doanh nghiệp in sẵn mẫu dấu trên hóa đơn chỉ là logo, biểu tượng để quảng bá, thông tin về doanh nghiệp, không thay thế cho việc đóng dấu ướt trên hóa đơn liên giao cho khách hàng theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in thì thực hiện như sau: - Nếu mẫu hóa đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký tên thì thủ trưởng đơn vị phải ký tên và đóng dấu theo quy định. - Trường hợp Công ty ủy quyền cho cấp dưới ký thì cấp dưới ký tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền; hoặc đóng dấu treo. - Trường hợp mẫu hóa đơn chỉ có người mua, người bán ký tên khi có ủy quyền của thủ trưởng đơn vị (không có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký) thì không nhất thiết phải đóng dấu. Doanh nghiệp căn cứ vào nhu cầu kinh doanh để thiết kế, đăng ký mẫu hóa đơn với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn của đơn vị theo quy định.