Tại Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI được tổ chức mới đây, các đại biểu đã thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2016.

Theo đó, Đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Đồng thời rà soát, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, đề án chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình và chuyên ngành của từng địa phương, đơn vị cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết, 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Don suc de hoan thanh cac nhiem vu de ra - Anh 1

Gắn đẩy mạnh sản xuất với việc các cấp phải chăm lo Tết NLĐ là một trong những yều của Thành ủy với các cấp, ngành.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 05- KH/TU về “Thực hiện NQ số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; KH12-KH/TU “Rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội TP” và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của Ban chỉ đạo TP về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình hành chính điện tử. Cùng với đó tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn phức tạp, vấn đề nhạy cảm. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường công tác vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Đặc biệt các cấp Đảng triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Quan tâm đối tượng gia đình chính sách, người có công, các đối tượng xã hội… đảm bảo mỗi người, mỗi gia đình đều vui Tết cổ truyền của dân tộc.

TRẦN VŨ