NDĐT - Nhằm đơn giản các thủ tục hành chính, UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế trong việc giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời hạn giải quyết các hồ sơ đăng ký trong vòng 5 ngày.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp), hồ sơ đăng ký hoạt động và đăng ký thuế (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện). Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trả đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện). Công an thành phố chịu trách nhiệm trả đối với con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp. Nội dung cụ thể của quy chế quy định, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện. Về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan được quy định, trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyển thông tin của doanh nghiệp cho Cục Thuế thông qua mạng điện tử như: Tên doanh nghiệp, trụ sở, người đại diện pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp. Trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế chuyển mã số doanh nghiệp qua mạng điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển cho Cục Thuế các hồ sơ lưu theo quy định (bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, bản sao Thông báo thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế). Hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Cục Thuế danh sách các mã số doanh nghiệp chưa được sử dụng để Cục Thuế xử lý theo quy định. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bản sao các loại giấy này cho Công an thành phố. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển đến, cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp. Quy chế này có hiệu lực từ 03-7-2009.