TT - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 giao Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra và công bố kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện với Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý để ngăn chặn và xử lý việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên cứu phương án thuê tổ chức kiểm toán có uy tín của nước ngoài trong trường hợp cần thiết.