Các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành theo kế hoạch 38 cuộc thanh tra hành chính tại 47 đơn vị trong 9 tháng.

Kết thúc 33 cuộc thanh tra trực tiếp, ban hành kết luận 29 cuộc; phát hiện 32 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng và 39,74ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 2,9 tỷ đồng và 39,74ha đất; kiến nghị khác hơn 1,1 tỷ đồng. Đến nay, đã thu được hơn 2,2 tỷ đồng và 39,74ha đất. Ngoài ra, tổng số tiền thu hồi trong quá trình thanh tra, ngay sau khi có kết luận thanh tra và qua công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra là hơn 3 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã ban hành các công văn đôn đốc thu hồi hơn 3,3 tỷ đồng đối với 19 kết luận thanh tra; đã thu hồi được hơn 1,5 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

PH