TT - Cứ mỗi đầu tháng hoặc cuối tháng, không ít người nhận lương qua thẻ lại phải chạy vòng vòng để có thể nhận lương từ máy ATM.