"VN luôn xem các nhà đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế và luôn đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài như các nhà DN ở trong nước…”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.