Hỏi: Tôi đang học hệ cao đẳng Trường đại học Sư phạm I. Xin báo cho biết, khi tốt nghiệp tôi có được công nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị?

ĐÀO NAM HẢI (Hà Nội) Trả lời: Theo Quy định số 12/TC-TTVH, ngày 9-1-2004 của Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) về việc xác định trình độ lý luận chính trị thì những đối tượng sau được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị: Người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành kinh tế - quản trị, kinh doanh; khoa học - xã hội và nhân văn ở trong nước; đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình trung học chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố và ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tốt nghiệp hệ dài hạn (từ hai năm trở lên) không phải chuyên ngành Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các phân hiệu Nguyễn Ái Quốc và các trường Đảng khu vực (trước đây) và Phân viện Đà Nẵng, Phân viện thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Người tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học (phó tiến sĩ và tiến sĩ (cũ) ở trong nước và ở các nước xã hội chủ nghĩa; Người có bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, chuyên ngành kinh tế - quản trị, kinh doanh ở trong nước; Người đã tốt nghiệp hệ dài hạn trường đào tạo sĩ quan, quản lý - chỉ huy quân sự, công an, các học viện đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch ngành hậu cần, kỹ thuật. Như vậy, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng Trường đại học Sư phạm I, bạn được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị. BAN BẠN ĐỌC