* Xin cho biết vắn tắt tiểu sử thăng trầm của ông Đặng Tiểu Bình? Phan Huy Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang