(Chinhphu.vn) – Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân các cấp đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới thủ tục hành chính tư pháp. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình về một số nội dung của công tác này.

Thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án được hiểu là các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại Tòa án... - Ảnh minh họa

Thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án được hiểu là các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại Tòa án, giải quyết các yêu cầu của người dân trước và sau các phiên tòa xét xử và các hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tòa án các cấp. Hoạt động này bao gồm việc tiếp dân; tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ do Viện Kiểm sát chuyển đến, đơn khiếu nại, công văn; phân công giải quyết vụ án; cấp sao lục bản án, quyết định của Tòa án; quản lý số lượng án đầu vào, đầu ra, án tồn; bố trí hội trường xét xử và thủ tục quản lý, trao đổi thông tin phục vụ cho sự chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Tòa án các cấp.

Như vậy, các thủ tục hành chính tư pháp nằm trong hoạt động chung của Tòa án và có vai trò quan trọng trong việc bổ trợ cho các hoạt động tố tụng và hoạt động quản lý, điều hành thông suốt và trôi chảy.

Sự cần thiết đổi mới

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp đã triển khai nhiều giải pháp để đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án như phân công, phân nhiệm cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; công khai các quy trình, quy định có liên quan đến hoạt động tiếp dân, giải quyết các yêu cầu về tố tụng của đương sự và trật tự phiên tòa tại trụ sở Tòa án.

Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính tư pháp của Tòa án với việc xây dựng và triển khai áp dụng trong toàn ngành các phần mềm về thống kê, quản lý quá trình thụ lý và kết quả xét xử các loại vụ án, phần mềm quản lý cán bộ, xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tòa án nhân dân và Trang thông tin điện tử tại một số Tòa án địa phương giúp cho công dân nắm bắt các hoạt động của Tòa án và tìm kiếm các trợ giúp về mặt pháp lý khi tiếp cận với Tòa án, phân công cán bộ chuyên trách thực hiện công tác hành chính tư pháp như thụ lý hồ sơ vụ án, tiếp công dân.

Một số Tòa án địa phương được Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn là các Tòa án thí điểm thực hiện cải cách hành chính tư pháp như Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Đề án Tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011-2015 đang được tích cực triển khai với 2 dự án đang được tiến hành và dự kiến hoàn thành trong năm 2012 (bao gồm dự án xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu và hệ thống phần mềm quản lý các loại vụ án)…

Tuy nhiên, các kết quả đạt được của các Tòa án các cấp trong công tác cải cách hành chính tư pháp chưa đồng đều và còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Cụ thể, các Tòa án mới chỉ chú trọng đến công tác xét xử còn các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp chưa được chú trọng đúng mức; một số thủ tục hành chính tư pháp trong quan hệ với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động tố tụng thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án và việc phân công, phân định trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong hoạt động tố tụng và hoạt động hành chính tư pháp của Tòa án chưa được rõ ràng

Mô hình tổ chức bộ máy và quy trình thực hiện thực hiện hoạt động hành chính tư pháp tại Tòa án các cấp không thống nhất, có nơi giao cho Văn phòng Tòa án thực hiện, có nơi giao trực tiếp cho các đơn vị trực thuộc thực hiện; đôi ngũ cán bộ được giao thực hiện các hoạt động hành chính tư pháp còn hạn chế về số lượng, một số hạn chế về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm với công việc và còn có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu với người dân.

Trang thiết bị và môi trường làm việc để tiến hành các hoạt động hành chính tư pháp tại Tòa án các cấp chưa hiện đại, khoa học, thậm chí một số nơi, đặc biệt là trang thiết bị làm việc của hầu hết các Tòa án Nhân dân cấp huyện còn thiếu thốn, lạc hậu.

Các hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, chưa có quy định rõ ràng, cụ thể về hoạt động hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án. Các văn bản tố tụng chỉ chuyên biệt về hoạt động tố tụng mà không quy định cụ thể đối với hoạt động hành chính tư pháp; điều này dẫn đến việc nhầm lẫn giữa hoạt động tố tụng và hoạt động hành chính tư pháp của Tòa án.

Thứ hai, lãnh đạo Tòa án các cấp chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hành chính tư pháp nên chưa có kế hoạch, giải pháp cụ thể chỉ đạo, lãnh đạo đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoạt động hành chính tư pháp thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ làm công tác hành chính tư pháp của các đơn vị Tòa án địa phương còn thiếu và trình độ, năng lực trong công tác hành chính tư pháp của đội ngũ này còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hầu hết các Tòa án địa phương thiếu cán bộ chuyên trách làm công tác hành chính tư pháp, mà chỉ bố trí các cán bộ làm công tác tố tụng kiêm nhiệm công tác hành chính tư pháp.

Thứ tư, các nguồn lực về tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc hiện đại, khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hành chính tư pháp cho ngành Tòa án nói chung và đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống của Ngành còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức hoặc chưa được giải quyết kịp thời.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình: cần thường xuyên quán triệt và xác định việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp là một yêu cầu bắt buộc, khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên của Tòa án các cấp

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, trong đó có việc “hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người,… đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý; người dân chỉ nộp đơn đến Tòa án, Tòa án có trách nhiệm nhận và thụ lý đơn,…từng bước thực hiện việc công khai hóa các bản án, trừ những bản án hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc liên quan đến thuần phong mỹ tục,…tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp…”.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: “Cải cách nền hành chính nhà nước là trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt, công cuộc cải cách hành chính phải dựa trên cơ sở pháp luật và tiến hành đồng bộ trên các mặt: Cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức hành chính”.

Với phạm vi trách nhiệm được giao trong công tác cải cách tư pháp, Tòa án các cấp cần quán triệt và triển khai việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trên các mặt công tác và hoạt động của mình theo các quan điểm, định hướng nêu trên của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp nói chung và cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước nói riêng, cụ thể như sau:

Một là, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách hành chính tư pháp. Đặc biệt là thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1 tháng 8 năm 2007) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”.

Hai là, đổi mới hành chính tư pháp phải gắn liền và phục vụ có hiệu quả với hoạt động tố tụng và hoạt động quản lý, điều hành công tác của Tòa án các cấp theo nguyên tắc không được trái với các quy định của pháp luật và cần phân định rõ giữa hoạt động tố tụng với hoạt động hành chính tư pháp. Đồng thời, phân công, phân cấp rành mạch, hợp lý giữa các đơn vị, bộ phận được giao thực hiện hoạt động hành chính tư pháp tại các Tòa án.

Thứ ba, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp phải nhằm mục đích bảo đảm tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, theo hướng công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có việc liên quan yêu cầu để được Tòa án giải quyết nhanh, gọn; bảo đảm hoạt động của Tòa án hiệu quả, hiệu lực; tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, Thẩm phán ngành Tòa án nhân dân.

Thứ tư, đổi mới về thủ tục hành chính tư pháp và các biện pháp tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tư pháp. Bên cạnh đó, công khai minh bạch hóa tất cả các thủ tục tố tụng trong hoạt động của Tòa án nhằm giảm phiền hà cho người dân, ngăn chặn tệ nạn nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động hành chính tư pháp của Tòa án; tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Tòa án nói chung và hoạt động hành chính tư pháp của Tòa án nói riêng.

Thứ năm, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp cần phải nghiên cứu, học tập, tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp của các nước có nền tư pháp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Thứsáu, cải cách hành chính tư pháp phải theo lộ trình, đi từ thí điểm đến chính thức. Phát huy những hoạt động có hiệu quả, rút kinh nghiệm, sửa đổi những hoạt động chưa hiệu quả.

Hướng tới mô hình “Tòa án điện tử”

Mục tiêu cần đạt được trong công tác đổi mới thủ tục hành chính tư pháp cần trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 là xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình, thủ tục thực hiện các hoạt động hành chính tư pháp tại các Tòa án theo hướng một cửa, liên thông, công khai, minh bạch và đơn giản hóa tối đa các thủ tục mà người dân cần thực hiện khi tiếp cận và có yêu cầu để được Tòa án giải quyết nhanh chóng, hiệu quả; cắt giảm đến mức thấp nhất các giấy tờ và các thủ tục trung gian trong quan hệ, giải quyết công việc giữa Tòa án với người dân; nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp.

Triển khai xây dựng và thực hiện thống nhất mô hình về tổ chức bộ máy, hệ thống chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thực hiện hoạt động hành chính tư pháp tại các Tòa án;

Phát triển quản lý và vận hành các phần mềm, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án, phấn đấu đạt 50% các hoạt động tác nghiệp và hoạt động quản lý, điều hành của Tòa án các cấp được thực hiện theo phương thức giao diện điện tử.

Công khai hóa đầy đủ các hoạt động của Tòa án các cấp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ các thông tin, tài liệu có liên quan đến bí mật quốc gia hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ngành Tòa ántiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thủ tục hành chính tư pháp theo hướng đơn giản, đồng bộ, thuận tiện trong xử lý, giải quyết công việc giữa Tòa án với người dân; Tối đa hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; Xây dựng các