QĐND- Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội nghị Tổng kết CTĐ, CTCT trong LLVT giai đoạn 2006-2010 vừa được Tổng cục Chính trị tổ chức ngày 5-1 tại Hà Nội là những hạn chế, tồn tại trong công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội của đội ngũ cán bộ nói chung, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị nói riêng. Báo cáo tổng kết do Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tại hội nghị chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong công tác nắm và quản lý tư tưởng. Trong đó đáng chú ý là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị ở một số đơn vị còn chủ quan, đơn giản trong việc nắm, quản lý và tiến hành công tác tư tưởng. Việc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ở một số đơn vị chưa sâu, chưa kỹ, nên khi triển khai thực hiện một số nội dung CTĐ, CTCT còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả thấp…

Từ thực tế nêu trên, hội nghị thống nhất và biểu thị quyết tâm cao trong triển khai thực hiện CTĐ, CTCT trong LLVT giai đoạn 2011-2015, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về tình hình và nhiệm vụ; về những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để làm tốt yêu cầu nêu trên, một trong những vấn đề cốt lõi được hội nghị xác định là: Đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chính trị; tăng cường bám sát cơ sở, bám sát bộ đội với nhiều hình thức, biện pháp thích hợp như biệt phái, theo dõi chuyên sâu…; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tăng cường việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo từng nội dung, từng chuyên ngành; Mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng việc tự phê bình và phê bình trên tinh thần cầu thị tiến bộ; Kiên quyết chống hiện tượng cục bộ địa phương, bè phái, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở; Kết hợp tốt giữa giáo dục, xây dựng động cơ trách nhiệm với quan tâm, chăm lo thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, nhất là chế độ về nhà ở và các mặt công tác hậu phương quân đội… Lê Ngọc Long