Ban chấp hành Hiệp hội Thẻ Việt Nam đã bàn bạc lại và thống nhất chưa áp dụng đồng loạt việc thu phí giao dịch qua ATM vào ngày 1-7-2008 như dự kiến.