Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 348 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu SGCC tang 89% trong 6 thang dau nam - Anh 1

Do tốc độ tăng của giá vốn cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (tăng 102%, từ 148 tỷ đồng lên 299 tỷ đồng), nên lợi nhuận gộp của Công ty chỉ tăng 36% (từ 36 tỷ đồng lên 49 tỷ đồng).

Về hoạt động tài chính, nửa đầu năm 2017, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động tài chính của Công ty đạt 7 tỷ đồng (giảm 86% so với cùng kỳ năm 2016), trong khi cùng kỳ năm 2016 là 61 tỷ đồng.

Các công ty liên doanh, liên kết mang lại khoản lợi nhuận 33 tỷ đồng cho SGCC, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2016. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 52 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư dự án, tư vấn thiết kế,…

Hoàng Việt

Hoàng Việt