81% số doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã công bố BCTC báo lãi, giá trị lãi tăng 22%.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đã có 346/359 tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính (BCTC) đúng hạn đúng hạn, đạt tỷ lệ 96% (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý II/2014 chiếm 81%, giá trị lãi tăng 22% so với quý II/2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 19%, giá trị lỗ giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tổ chức niêm yết không phải lập BCTC hợp nhất/BCTC tổng hợp, theo thống kê, đã có 194/207 tổ chức niêm yết công bố BCTC soát xét bán niên 2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 94% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 85%, giá trị lãi tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 15%, giá trị lỗ giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.