Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP (Nghị định số 69) của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Doanh nghiep nao duoc kinh doanh mua ban no? - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh mua bán nợ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69 tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và phải thực hiện công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh mua bán nợ.

Quy định điều kiện về vốn, dự thảo nêu rõ, đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thành lập mới, vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp tư nhân) được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69 tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Chủ sở hữu doanh nghiệp phải góp đủ vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp. Sau thời hạn phải góp đủ vốn, vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại mọi thời điểm phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69 tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ, mức vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại quý gần nhất thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69 tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Dự thảo cũng quy định người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69. Có nghĩa là phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận; quản lý hoặc có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ.

Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 3 năm trước liền kề.

Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Hồng Vân