Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 06-NQ/T.Ư về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Nghị quyết đã đánh giá toàn diện về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước hiện nay, đồng thời Nghị quyết đã chỉ rõ những mặt được, mặt hạn chế còn tồn tại trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, Nghị quyết đã đưa ra những chủ trương chính sách lớn cho công các hội nhập thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết khẳng định đây là trọng tâm của hội nhập quốc tế; hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; trong đó doanh nhân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu. Nhà nước cần tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế. Trong số các nội dung quan trọng, vấn đề phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị quyết yêu cầu: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; đặc biệt là hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán- sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở phát huy nội lực, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, phù hợp với các cam kết quốc tế. Nhấn mạnh lĩnh vực tư nhân, Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế để khu vực kinh tế này thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, một lực lượng nòng cốt trong hội nhập kinh tế quốc tế”...

Như vậy, để hội nhập thành công, lực lượng doanh nhân- doanh nghiệp lại một lần nữa được Đảng khẳng định vai trò hàng đầu. Cùng với những đường lối đã được chỉ ra trong Nghị quyết, tới đây các chính sách sẽ tiếp tục được Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện và bổ sung để hỗ trợ, nâng cao sức mạnh về nhân lực,vốn, khoa học- công nghệ, môi trường kinh doanh... tạo xung lực thúc đẩy “đầu tàu” tiến mạnh hơn, nhanh hơn trên thương trường toàn cầu.

Ở phương diện là chủ thể, chính các doanh nhân- doanh nghiệp cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò đầu tàu của mình, coi hội nhập là khát khao của chính mình. Không chỉ tìm hiểu kỹ về cơ hội, thách thức thực tế đặt ra mà các doanh nghiệp cần tự tìm cơ hội, tự tạo cơ hội cho riêng mình từ những hỗ trợ từ Nhà nước, cùng Đảng và Nhà nước kiến tạo và thực hiện thành công mục tiêu về hội nhập quốc tế.

Văn Bắc