Cụ Tú Xương từng viết: “Một trà, một rượu, một đàn bà / Ba cái lăng nhăng nó hại ta...”.