Hanoinet - Từ năm 2007 đến nay, nhiều doanh nghiệp không đạt yêu cầu về vốn điều lệ hay kinh doanh có lãi vẫn tự ý chào bán cổ phiếu ra công chúng, mà không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.