CTCP tập đoàn Đức Long Gia Lai CBTT thành viên xin rút khỏi Ban kiểm soát như sau:

Tài liệu đính kèm: DLG: Thành viên xin rút khỏi Ban kiểm soát