Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Digiworld sẽ tăng lên 397,5 tỷ đồng.

Digiword se phat hanh co phieu thuong ty le 30% trong quy IV - Anh 1

Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiword Corporation – “DGW”) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 02/11-2016/HĐQT/DGW về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn với tỷ lệ 30% như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

Theo đó, Digiworld sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông tại ngày chốt danh sách theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền nhận thêm 03 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng hơn 9 triệu cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 91,4 tỷ đồng.

Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của công ty đến thời điểm 30/06/2016 là 152,6 tỷ đồng. Mục đích phát hành là thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Sau đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của Digiworld sẽ tăng lên 397,5 tỷ đồng.