Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học theo từng lớp và từng trường; không tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh theo hình thức liên trường và ở các cấp hành chính.

Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác; việc thu, chi kinh phí phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học là các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, trông coi phương tiện giao thông; vệ sinh lớp, trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;...