(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị An, sinh ngày 15/1/1958 hiện đang giữ ngạch chuyên viên (01.003) bậc 8/9, hệ số 4,65 (từ ngày 1/12/2010). Ngày 1/8/2012, bà An nhận được thông báo thời điểm bà được nghỉ hưu là ngày 1/2/2013.

Tính đến ngày 1/12/2012, bà An đủ 24 tháng, còn thiếu 12 tháng thì đủ 36 tháng để nâng lương thường xuyên. Vậy, bà An có được nâng lương trước thời hạn trước khi nghỉ hưu không?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được quy định tại khoản 2, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm) và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

Xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm thông báo nghỉ hưu

Việc xác định thời điểm nghỉ hưu của công chức được quy định tại Điều 9; thời điểm thông báo nghỉ hưu được quy định tại Điều 10 của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ như sau:

- Thời điểm nghỉ hưu là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết và chuẩn bị người thay thế.

Cụ thể, trường hợp bà Nguyễn Thị An, sinh ngày 15/1/1958, đến ngày 15/1/2013 là đủ 55 tuổi. Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP thì thời điểm nghỉ hưu của bà An là ngày 1/2/2013. Thời điểm cơ quan ra thông báo nghỉ hưu bằng văn bản là trước 6 tháng so với thời điểm nghỉ hưu, tức là ngày 1/8/2012.

Khoản 2, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV quy định công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm) và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

Thời gian “còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên” nêu tại quy định này được tính tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, chứ không tính từ thời điểm nghỉ hưu.

Bà An hiện nay đang giữ ngạch chuyên viên (01.003) bậc 8/9, hệ số 4,65 từ ngày 1/12/2010, đến thời điểm có thông báo nghỉ hưu (ngày 1/8/2012), bà An đủ 20 tháng, còn thiếu 16 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. Như vậy, bà An không đủ điều kiện để được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu nêu tại khoản 2, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

- Quy định về nâng ngạch lương đối với người lao động