Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 66/2016 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh...

Dieu kien de to chuc, ca nhan san xuat thuoc bao ve thuc vat - Anh 1

Anh Nguyễn Văn Lập ở tỉnh Đồng Nai xin hỏi chuyên mục "Luật sư của bạn" về những điều kiện để tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Trong thực tế có cơ sở sản xuất không có hệ thống nước thải, gây ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nhưng cơ sở đó vẫn hoạt động bình thường.

Rất mong luật gia nêu rõ. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 66/2016 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi thủy sản, thực phẩm quy định tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện (quy định tại Điều 61 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật) và các điều kiện chi tiết sau:

+ Về nhân lực:

a) Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất (giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách sản xuất của nhà máy hoặc quản đốc phân xưởng sản xuất) có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, lâm sinh;

b) Người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được bồi dưỡng kiến thức về an toàn hóa chất hoặc thuốc bảo vệ thực vật và có Giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hóa chất hoặc bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp.

+ Về nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật:

a) Nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật được bố trí trong khu công nghiệp đáp ứng quy định của khu công nghiệp. Nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật ngoài khu công nghiệp khi xây dựng phải cách trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 500 m;

b) Đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

+ Về thiết bị:

a) Về thiết bị sản xuất

- Có thiết bị, dây chuyền sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, sản xuất thành phẩm thuốc từ thuốc kỹ thuật và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật;

- Có thiết bị đạt yêu cầu về an toàn theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

b) Về phương tiện vận chuyển và bốc dỡ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với hàng nguy hiểm; phương tiện vận chuyển có hình đồ cảnh báo, báo hiệu nguy hiểm.

c) Về hệ thống xử lý chất thải

- Hệ thống xử lý khí thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

- Hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp;

- Hệ thống xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

+ Về hệ thống quản lý chất lượng:

a) Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương;

b) Có phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm áp dụng theo ISO 17025: 2005 hoặc tương đương.

Trên đây là những quy định chung, anh nghiên cứu vận dụng.