- Nếu chúng ta ngừng "yêu", đặc biệt là trong thời gian dài, sẽ dẫn đến những ảnh hưởng vô cùng tai hại.

Video: Buzzfeed