Về việc điều chỉnh giá vật liệu hợp đồng xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km 1642 - Km 1692 tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây dựng có Công văn số 1972/BXD-KTXD, ngày 08/9/2016 trả lời Công ty CP B.O.T Quốc lộ 1A-Bình Thuận.

Ảnh minh họa.

Nội dung trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp đồng được ký kết giữa các bên phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan là căn cứ pháp lý cao nhất để thanh, quyết toán hợp đồng.

Hợp đồng xây dựng của các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1642 - Km 1692 giữa Công ty CP B.O.T Quốc lộ 1A-Bình Thuận và các nhà thầu xây dựng (tài liệu đính kèm văn bản số 598/QL1ABT-DA) được ký kết dựa trên quy định của Nghị định số Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì: “Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng”.

Trường hợp nêu tại văn bản số 598/QL1ABT-DA, việc nhà đầu tư thực hiện thanh, quyết toán cho các nhà thầu thi công theo đúng nội dung trong hợp đồng đã ký (chỉ điều chỉnh giá cho các vật liệu có quy định trong hợp đồng, không bao gồm nhiên liệu) là phù hợp với các quy định của pháp luật nêu trên về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Đoan Trang