Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, mã KHP sẽ tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt với tỉ lệ 9% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu sẽ nhận được 900 đồng.

Ngày 18/07/2014 là ngày đăng ký cuối cùng cho các cổ đông KHP.

Cổ tức được thanh toán từ ngày 30/07/2014.

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

KHP bắt đầu niêm yết từ năm 2006. Hiện tại, Điện lực Khánh Hòa do Tổng Công ty điện lực miền Trung nắm quyền chi phối với tỉ lệ sở hữu hơn 53%.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán từ năm 2010 đến 2013, doanh thu Điện lực Khánh Hòa tăng qua các năm. Lợi nhuận 2013 giảm so với các năm trước. Quí 1/2014, công ty đạt doanh thu hơn 518 tỉ đồng và lợi nhuận hơn 1,5 tỉ đồng.