Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện, thị xã, thành phố, trong hơn 1 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của Điện Biên đã giảm 6,32% so với năm 2010; đạt 33,17% so với mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015. Riêng 4 huyện nghèo thụ hưởng Nghị quyết 30a là Mường Ảng, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé đã được phân bổ tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,28%.

Theo thống kê, hiện nay Điện Biên còn 46.786 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 43,8% và 8.518 hộ cận nghèo, chiếm 7,97%. UBND tỉnh Điện Biên cho biết, mục tiêu phấn đấu của tỉnh là đến hết năm 2012 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 42%; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 11,52%/năm; 100% người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ làm nhà cho khoảng 500 hộ nghèo…Để đạt được đích này đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực khắc phục khó khăn; đồng thời, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, bám vào các mục tiêu cụ thể đã giao.

P.T