Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Dưới đây là điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông (HSPT) ở khu vực 3 (KV3):

Điểm chuẩn của Học Viện Báo chí tuyên truyền năm 2009.

Điểm chuẩn của Học Viện Báo chí tuyên truyền năm 2010.

Tên ngành Khối C Khối D
Xã hội học 17 15,5
Triết học Mác - Lê nin 16 15,5
Chủ nghĩa Xã hôi khoa học 15,5
Kinh tế Chính trị 18 15,5
Quản lý kinh tế 20,5 17,5
Lịch sử Đảng 15
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 18
Quản lý văn hóa tư tưởng 15
Chính trị học 17,5
Quản lý xã hội 19,5
Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
Giáo dục chính trị 15
Văn hóa học 16,5 15,5
Chính sách công 15
Xuất bản 20,5 17,5
Báo in 19 18
Báo ảnh 17,5 17
Báo phát thanh 18,5 16,5
Báo truyền hình 22 19
Báo mạng điện tử 19 16
Quay phim truyền hình 21,5 19
Thông tin đối ngoại 20,5 18,5
Quan hệ quốc tế 22,5 20
Quan hệ công chúng 22,5 20
Quảng cáo 22 19
Quay phim truyền hình Biên dịch Tiếng Anh 16,5

Điểm chuẩn của trường năm 2011.

Dương Ly