Học viện Báo chí Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

(LĐĐT) - Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2009 Hệ Đại học Xã hội học 521 D1 16,0 Triết học Mác - Lênin 524 C 18,0 D1 16,0 Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 C 17,5 Kinh tế chính trị 526 C 20,5 D1 16,0 Quản lý kinh tế 527 C 20,5 D1 18,0 Lịch sử Đảng 528 C 17,5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 529 C 19,5 Quản lý tư tưởng - văn hóa 530 C 17,0 Chính trị học 531 C 19,5 Quản lý xã hội 532 C 20,5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 C 18,5 Giáo dục chính trị 534 C 16,0 Văn hóa học 535 C 16,0 D1 15,5 Xuất bản 601 C 21,0 D1 18,0 Báo in 602 C 21,0 D1 18,5 Báo ảnh 603 C 19,0 D1 17,0 Báo phát thanh 604 C 21,0 D1 17,5 Báo truyền hình 605 C 21,0 D1 18,5 Quay phim truyền hình 606 C 20,5 D1 17,0 Báo điện tử 607 C 21,0 D1 18,0 Thông tin đối ngoại 608 C 23,0 D1 19,5 Quan hệ công chúng 609 C 22,0 D1 19,0 Quảng cáo 610 C 22,5 D1 18,5 Biên dịch tiếng Anh 751 D1 15,5 T.B