(Tamnhin.net) - Sáng nay 10/8 ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác cuối cùng việc thống kê điểm tuyển sinh năm 2010. Trường công bố chính thức điểm chuẩn vào trường cho các thi sính dự thi đồng thời thông báo xét NV2.

Điểm chuẩn xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2010 được quy định như sau: 1.1. Đối với ngành luật. 1.1.1. Điểm chuẩn xét tuyển vào chuyên ngành Luật Thương mại theo nguyện vọng 1 dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không) như sau: 1.1.2. Điểm chuẩn xét tuyển theo nguyện vọng 1 của các chuyên ngành: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không) như sau: 1.2. Đối với ngành quản trị - luật: điểm chuẩn xét tuyển theo nguyện vọng 1 dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không) như sau: Ghi chú: điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 (không phẩy năm) điểm. 1.3. Các thí sinh có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Luật Thương mại có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật thì sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế. Cụ thể: đối với Khối A: từ 15,0 điểm đến 20,0 điểm, đối với Khối C: từ 17,5 điểm đến 21,0 điểm, đối với Khối D1: từ 15,0 điểm đến 18,0 điểm và đối với Khối D3: từ 15,0 điểm đến 19,0 điểm. 1.4. Điểm xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh theo nguyện vọng 2 được quy định như sau: - Khối thi xét tuyển nguyện vọng 2: Khối A, C, D1 và D3. - Chỉ tiêu xét tuyển: + Đối với ngành luật: 250 chỉ tiêu, trong đó: - Khối A: 50 chỉ tiêu; - Khối C: 50 chỉ tiêu; - Khối D1 và D3: 150 chỉ tiêu. + Đối với ngành quản trị - luật: 30 chỉ tiêu. - Điểm xét tuyển: + Đối với Khối A: từ 15,5 điểm trở lên (không có môn thi nào bị điểm 0); + Đối với Khối C: từ 19,0 điểm trở lên (không có môn thi nào bị điểm 0); + Đối với Khối D1 và D3: từ 15,0 điểm trở lên (không có môn thi nào bị điểm 0). Đây là điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông; Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm và giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 (không phẩy năm) điểm. - Không xét tuyển nguyện vọng 2 vào chuyên ngành Luật Thương mại. Phan Chính