(HNMO)- Dịch tai xanh vừa tìm đến Bình Phước, nâng tổng số tỉnh trên cả nước hiện có dịch bệnh này lên con số 11.