Bất động sản VN đã thoát vị trí chót bảng xếp hạng về độ minh bạch.