VH- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức báo cáo quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản bộ “Địa chí Quảng Nam-Đà Nẵng”.

Công trình dày gần 2.000 trang, chia làm 6 phần gồm: Địa lý tự nhiên, địa lý hành chính, lịch sử, kinh tế, văn hóa - xã hội, những người con tiêu biểu của đất Quảng,... Bộ “Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng” giúp người đọc có cái nhìn đầy đủ về các lĩnh vực của Quảng Nam-Đà Nẵng trong quá khứ, hiểu thêm về một Quảng Nam - Đà Nẵng với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng. KHÁNH CHI