Trước mặt bạn, anh ấy là một người lịch thiệp nhưng sau lưng bạn, anh ấy lại là một người hoàn toàn khác.