Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Tài liệu đính kèm: DHG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn