EVE phát hành thêm CP và thực hiện lưu ký tại VSD. Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) là đơn vị tiếp nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu cơ sở này và thực hiện phát hành chứng chỉ lưu ký. Toàn bộ chứng chỉ lưu ký sẽ được lưu ký KSD.

DHCD EVE thong qua ke hoach phat hanh Chung chi luu ky tai Han Quoc - Anh 1

ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Everpia (mã EVE-HoSE) đã thông qua kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc – Korean Depositary Receipt (gọi tắt là KDR).

Theo đó, EVE sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phần (Chứng chỉ lưu ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc). Cổ phiếu cơ sở được dùng là cơ sở để phát hành KDR và ngược lại, chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc có thể được hủy bỏ và chuyển đổi thành cổ phiếu cơ sở trong nước.

KDR sẽ được phát hành bởi Ngân hàng phát hành chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở số cổ phiếu phát hành mới được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. KDR được phát hành một lần.

Mục đích phát hành để mua đất và xây dựng nhà máy mới tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội cổ đông lần này là cơ sở để công ty làm việc với các đơn vị tư vấn gồm: tổ chức tư vấn tài chính, tổ chức tư vấn luật, tổ chức kiểm toán và đơn vị bảo lãnh phát hành. Công ty sẽ làm việc chi tiết với đơn vị tư vấn một số nội dung quan trọng như: giá chào bán, phương pháp xác định giá chào bán, tỷ lệ chuyển đổi giữa cổ phiếu cơ sở và KDR, quyền của cổ đông….

Mục tiêu của công ty trong thời gian tới không chỉ là duy trì tăng trưởng ổn định mà còn phải xây dựng các tiền đề để có thể phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

ĐHĐCĐ của EVE phê duyệt việc Ngân hàng phát hành KDR sẽ không phải thực hiện chào mua công khai trong trường hợp Ngân hàng phát hành KDR tiếp nhận và nắm giữ cổ phiếu cơ sở dẫn đến việc Ngân hàng phát hành KDR sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Đối với cổ phần mới được phát hành làm cổ phiếu cơ sở theo chương trình KDR, các cổ đông của EVE đồng ý sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với cổ phần mới được phát hành cho chương trình KDR theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành mới

ĐHĐCĐ của EVE ủy quyền và cho phép Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc như quyết định giá chào bán dựa trên cơ sở giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất hoặc giá tham chiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền kề. Quyết định thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán;

Giá chào bán dự kiến hiện tại được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam. Khi phát hành KDR thì giá chào bán càng cao càng có lợi cho cổ đông và công ty. EVE chào bán tại thị trường Hàn Quốc theo phương thức cam kết chắc chắn, nếu số lượng phát hành không được bán hết cho các Nhà đầu tư thì công ty chứng khoán sẽ mua lại số cổ phần còn lại. Do đó, EVE sẽ đàm phán chi tiết với đơn vị bảo lãnh phát hành về giá chào bán sau khi Báo cáo tài chính của công ty được xây dựng lại theo chuẩn mực quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cao nhất cho cổ đông và công ty.

Được biết, EVE lựa chọn phương án phát hành KDR là để đã dạng hóa các kênh huy động vốn và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Nếu muốn phát hành chứng chỉ KDR thì không chỉ Báo cáo tài chính phải được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế mà quản trị nội bộ cũng phải tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Như vậy, các hoạt động của công ty sẽ minh bạch và rõ ràng hơn, điều này góp phần mang lại lợi ích cho cổ đông và là cơ sở để công ty phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn về dài hạn.

Về hình thức phát hành KDR, EVE phát hành thêm cổ phiếu và thực hiện lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) là đơn vị tiếp nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu cơ sở này và thực hiện phát hành chứng chỉ lưu ký. Toàn bộ chứng chỉ lưu ký sẽ được lưu ký KSD.

Ban đầu HĐQT dự kiến thời gian phát hành dự kiến trong vòng 6 tháng đầu năm 2017và có thể thay đổi dựa trên quyết định của Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên đánh giá khối lượng công việc phải thực hiện như báo cáo kiểm toán theo thông kệ quốc tế, quy trình xin giấy phép lưu ký...Lãnh đạo EVE cho rằngnăm 2018 được đánh giá là thời điểm phù hợp để công ty phát hành và đưa vào giao dịch các chứng chỉ lưu ký tại thị trường Hàn Quốc.