Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: DHC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ