Theo lộ trình sáp nhập của DGL vào công ty mẹ là CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã: DGC – HNX). Tiến trình sáp nhập được lên kế hoạch bao gồm 2 bước. Bước 1, DGL tiến hành hợp nhất đối với LFC và BTC. Bước thứ 2, sáp nhập DGL vào với công ty mẹ DGC.

DGL phat hanh 3 trieu TP chuyen doi, 53,4 trieu CP hoan doi voi LFC va BTC - Anh 1

CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (mã DGL - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung hợp đồng sáp nhập ký giữa DGL và CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và hợp đồng sáp nhập ký giữ DGL và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (BTC).

HĐQT của DGL thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Theo đó, DGL sẽ chào bán 3 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của LFC và BTC khi thực hiện sáp nhập.

Trái phiếu được phát hành có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất 2%/năm, kỳ hạn 12 tháng, được tự do chuyển nhượng và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGL với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu nhận được 10 cổ phiếu) sau khi trái phiếu đáo hạn.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông của DGL và LFC là 3,006% (1 cổ phần DLG hoặc LFC được 1 quyền mua, 100.000 quyền mua được mua 3.006 trái phiếu chuyển đổi) còn đối với cổ đông BTC là 2,404% (1 cổ phần BTC được 1 quyền mua, 100.000 quyền mua được mua 2.404 trái phiếu chuyển đổi).

Lãi trái phiếu được trả một lần bằng tiền mặt vào ngày trái phiếu đáo hạn. Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức hoán đổi thành cổ phiếu. Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ phần giá trị mệnh giá trái phiếu nào đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng tỷ lệ chuyển đổi. Trường hợp thời điểm chuyển đổi diễn ra sau khi DGL hoàn thành việc sáp nhập vào DGC thì toàn bộ phần gốc của trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC theo đúng tỷ lệ sáp nhập giữa DGL và DGC.

Thời gian phát hành dự kiến ngay trong năm 2017.

Bên cạnh đó, DGL cũng sẽ phát hành hơn 53,38 triệu cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của hai đơn vị trên. Cụ thể, DGL sẽ phát hành 36,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông LFC để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu LFC hoán đổi 1 cổ phiếu DGL). Công ty phát hành gần 16,9 triệu cp cho các cổ đông của BTC để hoán đổi lấy cổ phiếu BTC với tỷ lệ 1:0,8 (10 cổ phiếu BTC hoán đổi 8 cổ phiếu DGL).

Được biết, theo lộ trình sáp nhập của DGL vào công ty mẹ là CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã: DGC – HNX). Tiến trình sáp nhập được lên kế hoạch bao gồm 2 bước. Bước 1, DGL tiến hành hợp nhất đối với LFC và BTC. Bước thứ 2, sáp nhập DGL vào với công ty mẹ DGC.