Không mặc cả, không trả giá, tất cả những người mua và bán ở đây chỉ toàn dùng ký hiệu và nói tắt với nhau. Đó là hình ảnh của "chợ" báo đêm ở Sài Gòn