Trước đó, PV GAS cũng điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (Mã: PVG - HNX) vừa công bố điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Theo đó, doanh thu điều chỉnh giảm 31%, từ 3.698,7 tỷ đồng xuống còn 2.523 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 17,7 tỷ đồng vẫn được giữ nguyên như ban đầu.

Hiện tại, PVG chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và mới có báo cáo tài chính công ty mẹ. Theo đó, doanh thu đạt 2.553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 19,43 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm tới 36% thì lợi nhuận lại tăng (cùng kỳ năm trước lỗ 3,5 tỷ đồng).

Trước đó, PV GAS cũng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015. HĐQT điều chỉnh kế hoạch doanh thu hợp nhất cả năm từ 69.539 tỷ đồng xuống 61.000 tỷ đồng, tương ứng 12% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 8.200 tỷ đồng, tương đương giảm 29%. Đối với công ty mẹ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 12% và 29%, tương đương 54.500 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng.