Đến năm 2010, sẽ vận hành đồng bộ hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức (CBCC) trên toàn quốc và có quy chế rõ ràng quản lý hồ sơ điện tử về đội ngũ này.